Säännöt

Lahden Ursa ry Y-tunnus: 1499542-4

Hyväksytty vuosikokouksessa 27.11.2022

Lahden Ursa ry:n säännöt

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Ursa ry ja kotipaikka on Lahti.

1.. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Lahden Ursa ry ja sen kotipaikka on Lahti.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on olla tähtitieteen harrastajien yhdyssiteenä Lahdessa ja ympäristössäsekä edistää ja tukea tähtitieteellistä tietoutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Hankkii jäsentensä käytettäväksi tähtitieteellistä kirjallisuutta, laitteita ja materiaalia.
 • Järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja tähtinäytäntöjä.
 • Harjoittaa julkaisu- yms. valistustoimintaa.
 • Ylläpitää tähtitornia.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan:

 • Kantaa pääsymaksuja järjestämistään tilaisuuksista.
 • Harjoittaa julkaisutoimintaa.
 • Myydä tähtitieteellisiä julkaisuja ja materiaalia.
 • Toimeenpanna arpajaisia sekä rahankeräyksiä.
 • Pitää kahvio- ja kirpputoritoimintaa tilaisuuksissaan.
 • Vastaanottaa raha- ja materiaalilahjoituksia.

3. Yhdistyksen jäsenyys.

 • Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
 • Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö.
 • Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö,joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsenellä on kokouksissa läsnäolo-oikeus sekäpuheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
 • Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua yksityisen henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksenhyväksi. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.
 • Yhdistyksen vuosikokous määrää varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen seuraavan vuodenjäsenmaksun. Jäsenmaksu voidaan porrastaa iän mukaan.

4. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen.

 • Yhdistyksen jäsen voi erota, jos hän ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle.
 • Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti, tailaiminlyö jäsenmaksun maksamisen määräaikaan mennessä
 • Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
 • Asianomaiselle on varattava oikeus kuulemiseen mikäli erottamisen syy on muu kuinjäsenmaksun laiminlyönti.
 • Erotettava on velvollinen suorittamaan kaikki sitoumuksensa päätöspäivämäärään mennessä.

5. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja,varapuheenjohtaja, sihteeri ja kolme jäsentä.

 • Valittavien toimintakausi on kokousta seuraava kalenterivuosi.
 • Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan varainhoitajan, kirjaston/kalustonhoitajan, mediavastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 • Hallitus on päätäntävaltainen kun vähintään kolme sen jäsentä on paikalla, mukaan lukienvähintään toinen puheenjohtajista.
 • Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin taikahden muun hallituksen jäsenen kanssa.

6. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi

 • Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettavatoiminnantarkastajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vuosikokousta.
 • Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennenvuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokouksen kutsuu kokoon yhdistyksen hallitus.

 • Kokouskutsu on annettava vähintään seitsemän (7) päivään ennen kokousta.
 • Kutsu toimitetaan jäsenille sähköisessä mediassa, sähköpostilla, henkilökohtaisella kirjeellä,yhdistyksen kotisivulla tai paikallisessa lehdessä.
 • Vuodessa pidetään yksi varsinainen kokous marraskuun loppuun mennessä.

8. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat;

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksiääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja hyväksytään työjärjestys.
 4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muilletilivelvollisille. Lisäksi päätetään toimenpiteistä, johon vuosikertomus tai toiminnantarkastajanlausunto antaa aihetta.
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksut.
 7. Valitaan seuraavan toimintavuoden hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri jakolme hallituksen jäsentä.
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
 9. Päätetään muita hallitukselle edeltäpäin esitetyistä ja kokouskutsussa mainituista asioista.
 10. Käsitellään muita kokouksessa esille tulleita asioita.
 11. Kokouksen päätös.
 • Yhdistyksen kokoukseen osallistuva voi edustaa valtakirjalla vain yhtä jäsentä.
 • Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat on jätettävä hallitukselle vähintään 14 vrk ennenkokouskutsun lähettämistä.

9. Muutoksia sääntöihin voidaan tehdä vain yhdistyksen kokouksissa vähintään kolmen neljäsosan(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

 • Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta.
 • Muutosehdotukset on jätettävä hallitukselle vähintään kuukausi ennen yhdistyksen kokousta.

10. Esitys yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kuukausi ennen vuosikokousta.

 • Purkamisesta tehty esitys on mainittava kokouskutsussa.
 • Päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä (3/4) annetuista äänistä.
 • Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan on sen omaisuus käytettävä päättävän kokouksenmääräämällä tavalla sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi yhdistys on toiminut.

11. Lisäksi yhdistys noudattaa toiminnassaan voimassaolevaa Yhdistyslakia.