you can try this out http://sloppybox.net/
Säännöt

Säännöt

Lahden Ursa ry:n säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 28.2.1990
Muutettu syysvuosikokouksessa 24.11.1991
Merkitty yhdistysrekisteriin 4.2.1992

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lahden Ursa ry ja sen kotipaikka on Lahti.

2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on olla tähtitieteen harrastajien yhdyssiteenä Lahdessa ja ympäristössä sekä edistää ja tukea tähtitieteellistä harrastustoimintaa ja tietoutta.

3. Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Hankkii jäsentensä käytettäväksi tähtitieteellistä kirjallisuutta, laitteita ja materiaalia.
 • Järjestää kokouksia, esitelmä- yms. tilaisuuksia ja tähtinäytäntöjä.
 • Harjoittaa julkaisu- yms. valistustoimintaa.
 • Ylläpitää tähtitornia.

4. Taloudellinen toiminta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi tarvittaessa asianmukaisen luvan saatuaan:

 • Kantaa pääsymaksuja järjestämistään tilaisuuksista.
 • Harjoittaa julkaisutoimintaa.
 • Myydä tähtitieteellisiä julkaisuja.
 • Toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

5. Jäsenet

Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä ja kannattajajäseniä.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua yksityisen henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

Ne henkilöt, jotka ennen näiden sääntöjen voimaantuloa ovat tulleet yhdistyksen vakinaisiksi jäseniksi, säilyttävät jäsenyytensä. Uusia vakinaisia jäseniä ei hyväksytä.

Ne henkilöt, jotka ennen näiden sääntöjen voimaantuloa ovat tulleet yhdistyksen vuosijäseniksi, muuttuvat varsinaisiksi jäseniksi.

Yhdistyksen syyskokous määrää varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen seuraavan vuoden jäsenmaksun. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu voidaan porrastaa iän mukaan.

Jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen, voi hallitus erottaa toimintavuoden päätyttyä yhdistyksestä.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kolme jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varainhoitajan ja ottaa kirjaston- ja tähtitorninhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, joukossa ainakin toinen sen puheenjohtajista on läsnä.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai kahden muun hallituksen jäsenen kanssa.

8. Tilit

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on postitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

10. Yhdistyksen kokoukset

Vuosittain pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta. Näistä kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous syyskuun jälkeen vuoden loppuun mennessä.

11. Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus.
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Päätetään muista hallitukselle edeltäpäin esitetyistä ja kokouskutsussa mainituista asioista.
 • Käsitellään muita kokouksessa esille tulevia asioita.
 • Kokouksen päättäminen.

12. Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus.
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksu suuruus seuraavalle vuodelle.
 • Valitaan seuraavaksi vuodeksi hallitukseen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kolme jäsentä.
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
 • Päätetään muista hallitukselle edeltäpäin esitetyistä ja kokouskutsussa mainituista asioista.
 • Käsitellään muita kokouksessa esille tulevia asioita.
 • Kokouksen päättäminen.

13. Säänntömuutokset

Muutoksia yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä vain yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Jäsenten tekemät muutosehdotukset on jätettävä hallitukselle vähintään kuukausi ennen yhdistyksen kokousta.

14. Yhdistyksen purkaminen

Esitys yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen syyskokouksessa.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen seuraavassa kevätkokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus on käytettävä purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla sellaisiin tarkoituksiin, joiden hyväksi yhdistys on toiminut.